Privacyverklaring

Beleid AVG

Halle, 30-11-2020

1.0  Inleiding

In dit document wordt het beleid van Frits de Wind Logistiek advies (hierna ‘FDWLA’) met betrekking tot de AVG beschreven.
Dit document staat onder versie-beheer.
Aanleiding voor de totstandkoming van dit document is de AVG, die op 25-05-2018 in werking is getreden.
FDWLA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

FDWLA
Frits de Wind
+31 (6) 52055160
f.dewind@fdwla.com

2.0        Begrippen

Onderstaand worden begrippen zoals in dit document gebruikt, toegelicht dan wel gedefinieerd.

AVG           Algemene Verordening Persoonsgegevens
DSGVO      Datenschutz-Grundverordnung, de Duitse naam voor AVG
GDPR         General Data Protection Regulation, de Engelse naam voor AVG.

3.0        Beleid
Aard opgeslagen gegevens

Gegevens van personen die worden opgeslagen betreffen vrijwel uitsluitend naam (voornaam en achternaam, eventueel titels), contactgegevens (telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)) en in sommige gevallen functiegegevens (functienaam en bedrijfsnaam).

Bewaartermijn

FDWLA bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

Doelen van gegevensverwerking

FDWLA verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact onderhouden
  • Service verlenen
  • Informatie verstrekken
Delen van persoonsgegevens met derden

FDWLA verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die gegevens verwerken in opdracht van FDWLA, sluit FDWLA een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.
FDWLA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging opgeslagen gegevens

Persoonsgegevens worden in een apart bestand per project opgeslagen.
Gegevens van niet project-gebonden personen worden in een separaat (Excel-)bestand opgeslagen. Dit bestand is wachtwoord beveiligd.
Alle in gebruik zijnde computers zijn beveiligd volgens de actuele gangbare normen.

FDWLA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via f.dewind@fdwla.com.

Van de opgeslagen gegevens wordt periodiek een backup gemaakt. Zogenaamde ‘cloud-opslag’ vindt uitsluitend plaats middels gerenommeerde marktpartijen.

De computerinstellingen maken dat de computer bij niet-gebruik automatisch in geblokkeerde stand schakelt, waardoor het potentiële indringers moeilijk wordt gemaakt.

Voor het vernietigen van papieren gegevens wordt gebruik gemaakt van een versnipperaar volgens DIN Niveau P-4.

Communicatie met betrokkenen

Betrokkenen kunnen altijd contact opnemen om na te vragen welke gegevens worden opgeslagen.
Op verzoek van betrokkene, zullen gegevens worden gewist, mits dat binnen wettelijke mogelijkheden valt (hierbij valt denken aan bewaartermijnen opgelegd door de fiscus e.d.).
FDWLA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

4.0        Wijzigen verklaring

FDWLA kan de privacy verklaring, wanneer nodig, wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een nieuwe verwerking wordt aangaan maar ook wanneer de wetgeving verandert. FDWLA zal er zorg voor dragen dat de meest actuele versie op de website te vinden is.